Етички принципи

ОБАВЕЗЕ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА И РЕДАКЦИЈЕ (РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА)

Одговорни уредник часописа Лесковачког зборника доноси уз консултацију са редакцијом коначну одлуку о томе који ће се рукописи објавити. Приликом доношења одлуке одговорни уредник руководи се мишљењем рецензената, ставовима чланова редакције и уређивачком политиком часописа, водећи рачуна о законским прописима који се односе на клевету, кршења ауторских права и плагирање. Одговорни уредник и чланови редакције су дужни да изнесу било који уочени прекршај постављених етичких стандарда.

Одговорни уредник задржава дискреционо право да примљене рукописе процени и не објави, уколико утврди да не одговарају прописаним садржинским и формалним критеријумима.

У редовним околностима, уредник и редакција обавештавају аутора о томе да ли је његов текст прихваћен, у што краћем року од датума пријема рукописа.

Одговорни уредник не сме имати било какав сукоб интереса у вези са рукописима које разматрају. Ако такав сукоб интереса постоји, о избору рецензената и судбини рукописа одлучује редакција. Ако сукоб интереса постоји код једног или више чланова редакције, ти чланови се искључују из поступка избора рецензената и одлучивања о рукопису. Одговорни уредник и чланови редакције су дужни да благовремено пријаве постојање сукоба интереса.

Одговорни уредник и редакција су дужни да суд о рукопису доносе на основу његовог садржаја, без расних, полних/родних, верских, етничких или политичких предрасуда.

Одговорни уредник и чланови редакције не смеју да користе необјављен материјал из предатих рукописа за своја истраживања без изричите писане дозволе аутора, а информације и идеје изнесене у предатим рукописима морају се чувати као поверљиве и не смеју се користити за стицање личне користи.

Одговорни уредник и чланови редакције дужни су да предузму све разумне мере како би идентитет рецензената остао непознат ауторима пре, током и након поступка рецензије и како би идентитет аутора остао непознат рецензентима до окончања поступка рецензије.

ОБАВЕЗЕ АУТОРА

Аутори гарантују да рукопис представља њихов оригиналан допринос, да није објављен раније и да се не разматра за објављивање на другом месту. Истовремено предавање истог рукописа у више часописа представља кршење етичких стандарда. Такав рукопис се моментално искључује из даљег разматрања.

Аутори такође гарантују да након објављивања у Лесковачком зборнику, рукопис неће бити објављен у другој публикацији на било ком језику без сагласности одговорног уредника, редакције или издавача.

У случају да је послати рукопис резултат научно-истраживачког пројекта или да је, у претходној верзији, био изложен на скупу у виду усменог саопштења (под истим или сличним насловом), детаљнији подаци о пројекту, конференцији и слично, наводе се у фусноти на самом почетку текста. Рад који је већ објављен у неком часопису не може бити прештампан у Лесковачком зборнику, уколико није реч о преводу, адаптацији и измени спроведених истраживања и сл., што мора бити јасно назначено.

Аутори су дужни да се придржавају етичких стандарда који се односе на научно-истраживачки рад. Аутори гарантују и да рукопис не садржи неосноване или незаконите тврдње и не крши права других. Издавач, редакција и одговорни уредник неће сносити никакву одговорност у случају испостављања било каквих захтева за накнаду штете.

Аутори рецензираних радова морају одговорити на било који захтев редакције часописа.

Садржај рада

Рад треба да садржи довољно детаља и референци како би се рецензентима, а потом и читаоцима омогућило да провере тврдње које су у њему изнесене. Намерно изношење нетачних тврдњи представља кршење етичких стандарда.

Аутори сносе сву одговорност за садржај предатих рукописа и дужни су да, ако је то потребно, пре њиховог објављивања прибаве сагласност свих лица или институција које су непосредно учествовале у истраживању које је у рукопису представљено. Аутори су дужни да наведу ко је финансирао њихово истраживање, уколико је то случај.

Аутори који желе да у рад укључе илустрације, табеле или друге материјале који су већ негде објављени дужни су да за то прибаве сагласност носилаца ауторских права. Материјал за који такви докази нису достављени сматраће се оригиналним делом аутора. Уколико после објављивања рада дође до било каквог приговора носилаца ауторских права да је неки материјал објављен без њихове сагласности, Лесковачки зборник  ће објавити исправку или повући рад и јасно навести да је до грешке дошло кривицом аутора.

Ауторство

Аутори су дужни да као ауторе наведу само она лица која су значајно допринела садржају рукописа, односно дужни су да сва лица која су значајно допринела садржају рукописа наведу као ауторе. Ако су у битним аспектима истраживачког пројекта и припреме рукописа учествовала и друга лица која нису аутори, њихов допринос треба поменути у напомени или захвалници.

Навођење извора

Аутори су дужни да исправно цитирају изворе који су битно утицали на садржај истраживања и рукописа. Аутори не би требало да наводе архивске и друге изворе које нису заиста користили, нити да наводе публикације које нису заиста читали. Информације које су добили у приватном разговору или кореспонденцији са трећим лицима, не смеју се користити без изричите писане дозволе извора.

Плагијаризам

Плагирање, односно преузимање туђих идеја, речи или других облика креативног израза и представљање као својих, представља грубо кршење научне и издавачке етике. Плагирање може да укључује и кршење ауторских права, што је законом кажњиво.

Плагијат обухвата следеће:

-дословно или готово дословно преузимање или смишљено парафразирање (у циљу прикривања плагијата) делова текстова других аутора без јасног указивања на извор или обележавање копираних фрагмената (на пример, коришћењем наводника);

-копирање слика или табела из туђих радова без правилног навођења извора и/или без дозволе аутора или носилаца ауторских права.

Рукописи код којих постоје јасне индиције да се ради о плагијату биће аутоматски одбијени. Ова одлука ће бити објављена и имаће се у виду у случају да исти аутор поднесе нови рад.

Ако се установи да је рад који је објављен у часопису плагијат, исти ће бити повучен у складу са процедуром описаном под Повлачење већ објављених радова.

Сукоб интереса

Аутори су дужни да у раду укажу на финансијске или било које друге сукобе интереса који би могли да утичу на изнесене резултате и интерпретације.

Грешке у објављеним радовима

У случају да аутори открију важну грешку у свом раду након његовог објављивања, дужни су да моментално о томе обавесте уредника или издавача и да са њима сарађују како би се рад пвукао или исправио.

Предавањем рукописа редакцији Лесковачког зборника аутори се обавезују на поштовање наведених обавеза.

 

ОБАВЕЗЕ РЕЦЕНЗЕНАТА

Рецензенти су дужни да стручно, објективно, аргументовано, прецизно, непристрасно и у што краћем року доставе уреднику оцену научне вредности рукописа.

Рецензенти евалуирају радове у односу на усклађеност теме рада са профилом часописа, релевантност истраживане области и примењених метода, оригиналност и научну релева- нтност података изнесених у рукопису, стил научног излагања и опремљеност текста научним апаратом.

Рецензент који има основане сумње или сазнања о кршењу етичких стандарда од стране аутора дужан је да о томе обавести уредника. Рецензент треба да препозна важне објављене радове које аутори нису цитирали, као и релевантну архивску и другу изворну грађу коју аутори нису користили. Он треба да упозори уредника и на битне сличности и подударности између рукописа који се разматра и било којег другог објављеног рада или рукописа који је у поступку рецензије у неком другом часопису, ако о томе има лична сазнања. Ако има сазнања да је исти рукопис разматра у више часописа у исто време, рецензент је дужан да о томе обавести уредника.

Рецензент не сме да буде у сукобу интереса са ауторима или финансијером истраживања. Уколико постоји сукоб интереса, рецензент је дужан да о томе обавести уредника. Рецензент који себе сматра некомпетентним за тему или област којом се рукопис бави дужан је да о томе обавести уредника.

Рецензија мора да буде објективна. Лична критика је неприхватљива. Рецензенти морају изразити своје ставове јасно и аргументовано.

Рукописи који су послати рецензенту сматрају се поверљивим документима. Рецензенти не смеју да користе необјављен материјал из предатих рукописа за своја истраживања без изричите писане дозволе аутора, а информације и идеје изнесене у предатим рукописима морају се чувати као поверљиве и не смеју се користити за стицање личне користи.

 

ПОСТУПАК РЕЦЕНЗИЈЕ

Примљени радови у редакцији Лесковачког зборника који по мишљењу одговорног уредника испуњавају основне услове по садржини и форми, подлежу анонимној рецензији од два спољна рецензента. Циљ рецензије је да уреднику помогне у доношењу одлуке о томе да ли рад треба прихватити или одбити и да кроз процес комуникације са ауторима побољша квалитет рукописа.

Избор рецензената спада у дискрециона права уредника. Рецензенти морају да располажу релевантним знањима у вези са облашћу којом се рукопис бави и не смеју бити из исте институције као аутор, нити то смеју бити аутори који су у скорије време објављивали публикације заједно (као коаутори) са било којим од аутора поднесеног рада. Рецензенти радова не добијају хонораре.

Одговорни уредник изабраним рецензентима шаље текст рада без имена и афилијације аутора и других података на основу којих би се могао открити идентитет аутора и рецензентски образац који је усвојила редакција Лесковачког зборника. Образац се састоји од низа питања на која рецензент треба да одговори и укаже на поједине елементе који утичу на прихватање односно одбијање објављивања рада. Рецензент на основу обрасца даје мишљење да ли рад треба да буде објављен без измена, треба да буде објављен уз измене или не треба да буде објављен. Исто тако, рецензент даје предлог за категоризацију рада (оригиналан научни рад, прегледни рад, кратко или претходно саопштење, научна критика и полемика или критичко издање научне грађе). У посебном делу обрасца рецензенти имају простор да изнесу конкретне примедбе, предлоге и сугестије, које, непотписане, уредник може проследити ауторима. Идентитет аутора остаје непознат рецензентима и идентитет рецензената ауторима, пре, током и после поступка рецензије.

Током читавог процеса, рецензенти делују независно једни од других. Рецензентима није познат идентитет других рецензената. Ако одлуке рецензената нису исте (прихватити/одбити), главни уредник може да тражи мишљење других рецензената или може донети одлуку без додатних рецензија.

Током поступка рецензије уредник може да захтева од аутора да доставе додатне информације (укључујући и примарне податке), ако су оне потребне за доношење суда о научном доприносу рукописа. Уредник и рецензенти морају да чувају такве информације као поверљиве и не смеју их користити за стицање личне користи.

Редакција је дужна да обезбеди контролу квалитета рецензије. У случају да аутори имају озбиљне и основане замерке на рачун рецензије, редакција ће проверити да ли је рецензија објективна и да ли задовољава академске стандарде. Ако се појави сумња у објективност или квалитет рецензије, уредник ће тражити мишљење других рецензената.

 

РАЗРЕШАВАЊЕ СПОРНИХ СИТУАЦИЈА

Сваки појединац или институција могу у било ком тренутку да уреднику и/или редакцији пријаве сазнања о кршењу етичких стандарда и другим неправилностима и да о томе доставе неопходне информације/доказе.

Провера изнесених навода и доказа

-Одговорни уредник ће у договору са редакцијом одлучити о покретању поступка који има за циљ проверу изнесених навода и доказа.

-Током тог поступка сви изнесени докази сматраће се поверљивим материјалом и биће предочени само оним лицима која су директно укључена у поступак.

-Лицима за која се сумња да су прекршила етичке стандарде биће дата могућност да одговоре на оптужбе изнесене против њих.

-Ако се установи да је заиста дошло до неправилности, процениће се да ли их треба окарактерисати ако мањи прекршај или грубо кршење етичких стандарда.

Мањи прекршај

Ситуације окарактерисане као мањи прекршај решаваће се у директној комуникацији са лицима која су прекршај учинила, без укључивања трећих лица, нпр.:

-обавештавањем аутора/рецензената да је дошло до мањег прекршаја који је проистекао из неразумевања или погрешне примене академских стандарда;

-писмо упозорења аутору/рецензенту који је учинио мањи прекршај.

Грубо кршење етичких стандарда

Одлуке у вези са грубим кршењем етичких стандарда доноси одговорни уредник у сарадњи са редакцијом и, ако је то потребно, малом групом стручњака. Мере које ће предузети могу бити следеће (и могу се примењивати појединачно или истовремено):

-објављивање саопштења или уводника у ком се описује случај кршења етичких стандарда;

-слање службеног обавештења руководиоцима или послодавцима аутора/рецензента;

-повлачење објављеног рада у складу са процедуром описаном под Повлачење већ објављених радова;

-ауторима ће бити забрањено да током одређеног периода шаљу радове у часопис;

-упознавање релевантних стручних организација или надлежних органа са случајем како би могли да предузму одговарајуће мере.

Приликом разрешавања спорних ситуација редакција часописа редакција се руководи смерницама и препорукама Одбора за етику у издаваштву (Committee on Publication Ethics – COPE): http://publicationethics.org/resources/.

 

ПОВЛАЧЕЊЕ ВЕЋ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА

У случају кршења права издавача, носилаца ауторских права или аутора, повреде професионалних етичких кодекса, тј. у случају слања истог рукописа у више часописа у исто време, лажне тврдње о ауторству, плагијата, манипулације подацима у циљу преваре, као и у свим другим случајевима грубог кршења етичких стандарда, објављени рад се мора повући. У неким случајевима већ објављени рад се може повући и како би се исправиле накнадно уочене грешке.

Стандарди за разрешавање ситуација када мора доћи до повлачења рада дефинисани су од стране библиотека и научних тела, а иста пракса је усвојена и од стране Лесковачког зборника: у електронској верзији изворног чланка (оног који се повлачи) успоставља се веза (ХТМЛ линк) са обавештењем о повлачењу. Повучени чланак се чува у изворној форми, али са воденим жигом на ПДФ документу, на свакој страници, који указује да је чланак повучен (RETRACTED).

 

САМОАРХИВИРАЊЕ

Лесковачки зборник омогућава ауторима да финалну, објављену верзију рукописа у ПДФ формату депонују у институционални репозиторијум и/или некомерцијалне базе података, или да га објаве на личним веб страницама (укључујући и профиле не друштвеним мрежама за научнике, као што су ResearchGate, Academia.edu итд.) и/или на сајту институције у којој су запослени, а у складу са одредбама лиценце Creative Commons – Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International ((https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/), у било које време након објављивања у часопису. При томе се морају навести основни библиографски подаци о чланку објављеном у часопису (аутор/и, наслов рада, наслов часописа, волумен, свеска, пагинација), а мора се навести и URL – УРЛ адреса на којој је чланак изворно објављен, односно идентификатор дигиталног објекта DOI – ДОИ објављеног чланка у форми HTML – ХТМЛ линка.

 

АУТОРСКА ПРАВА

Када је рукопис прихваћен за објављивање, аутори преносе ауторска права на издавача. У случају да рукопис не буде прихваћен за штампу у часопису, аутори задржавају сва права.

На издавача се преносе следећа неексклузивна права на рукопис, укључујући и додатне материјале, и све делове, изводе или елементе рукописа:

-право да репродукује и дистрибуира рукопис у штампаном облику, укључујући и штампање на захтев;

-право на штампање пробних примерака, репринт и специјалних издања рукописа;

-право да рукопис преведе на друге језике;

-право да рукопис репродукује користећи фотомеханичка или слична средства, укључујући, али не ограничавајући се на фотокопирање, и право да дистрибуира ове копије;

-право да рукопис репродукује и дистрибуира електронски или оптички користећи све носиоце података или медија за похрањивање, а нарочито у машински читљивој/ дигитализованој форми на носачима података као што су хард диск, ЦД-РОМ, ДВД, Blu-ray Disc (BD), мини диск, траке са подацима, и право да репродукује и дистрибуира рукопис са тих преносника података;

-право да сачува рукопис у базама података, укључујући и онлајн базе података, као и право преноса рукописа у свим техничким системима и режимима;

-право да рукопис учини доступним јавности или затвореним групама корисника на основу појединачних захтева за употребу на монитору или другим читачима (укључујући и читаче електронских књига), и у штампаној форми за кориснике, било путем интернета, онлајн сервиса, или путем интерних или екстерних мрежа.

Аутори задржавају право и да чланак преведу на други језик, да га користе у публикацијама које представљају компилацију њихових радова, да га користе у докторској дисертацији или монографији, у некомерцијалне сврхе, под условом да наведу да ново дело представља дериват чланка објављеног у Лесковачком зборнику. При томе се морају навести основни библиографски подаци изворног чланка објављеног у часопису (аутор/и, наслов рада, наслов часописа, волумен, свеска, пагинација), а мора се навести и идентификатор дигиталног објекта – ДОИ објављеног чланка у форми ХТМЛ линка, односно УРЛ адреса на којој је чланак изворно објављен.

Трећа лица могу да користе чланак на начин који није утврђен Уређивачком политиком и одредбама лиценце Creative Commons license – Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/), само ако за то добију писану сагласност издавача часописа (захтеве слати на електронску адресу одговорног уредника редакције trajkovicveroljub@gmail.com).

 

ОДРИЦАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ

Изнесени ставови у објављеним радовима не изражавају ставове уредника и чланова редакције часописа. Аутори преузимају правну и моралну одговорност за идеје изнесене у својим радовима. Издавач неће сносити никакву одговорност у случају испостављања било каквих захтева за накнаду штете.